Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije osnovnu medicinsku terminologiju; 2. Reprodukuje adekvatno medicinski relevantne činjenice; 3. Razumije etiologiju i patogenezu osnovnih metaboličkih i funkcijskih poremećaja organa i sistema organa čovjeka i sposoban je da poveže njihove kliničke manifestacije sa uzrocima i mehanizmima njihovog nastanka; 4. Razumije mehanizme djelovanja hemijskih agenasa i ljekova; 5. Poznaje patobiološku osnovu za dijagnostičku strategiju u slučaju patoloških pojava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija