UVOD U FARMACIJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje istorijske i kulturološke osnove razvoja farmaceutske struke i farmaceutske nauke; 2. Razumije profesionalnu ulogu farmaceuta u zdravstvenom sistemu; 3. Koristi stečena znanja za dalji kontinuirani profesionalni razvoj; 4. Razumije potrebe pacijenata i savjetuje u cilju efikasnog i bezbjednog korišćenja ljekova; 5. Poznaje i primjenjuje različite vještine komunikacija sa pacijentima, kolegama i ostalom javnošću; 6. Poznaje ljekove koji se mogu koristiti u samomedikaciji, kao i način korišćenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA POTPARA3x1
30B
1x1
30B