BALNEOKLIMATOLOGIJA-IZBORNI


Semestar: 6
ECTS: 2.25
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Objasni pojmove klimatoterapije, balneoterapije i talasoterapije 2.Nabroji ljekovite balneološke, klimatoterapijske i talasoterapijske faktore i opiše njihova svojstva 3.Objasni mehanizam djelovanja i terapijske efekte peloida i različitih vrsta prirodnih mineralnih voda 4.Navede indikacije i opiše način primjene ljekovitih peloida i različitih vrsta prirodnih mineralnih voda 5.Opiše i objasni uticaj klimatoloških i talasoterapijskih faktora na organizam čovjeka i indikacije za klimatoterapiju i talasoterapiju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMAN BOROVIĆ1x1
4S+1P
DUŠAN MUSTUR1x1
4S+1P

BALNEOKLIMATOLOGIJA predavavanja 04Maj i 11Maj

Mentorska nastava 21

Balneo 06 04

Nova objava - 27.03.2020 17:08