FIZIOTERAPIJA II


Semestar: 3
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Definiše koncept terapijskih vježbi, objasnjava njihovu ulogu i principe primjene u praksi fizioterapije i uticaj na tjelesne sisteme i funkcionisanje pacijenta 2.Opisuje i objašnjava ciljeve i efekte primjene različitih vrsta terapijskih vježbi kao što su vježbe pokretljivosti, jačanja i snage, tehnike proprioceptivne neurofacilitacije, vježbe balansa, pliometričke vježbe, vježbe motorne kontrole, aerobnog kondicioniranja, funkcionalne vježbe, i specijalne i autorizovane tehnike terapijskih vježbi. 3.Pokazuje poznavanje i razumijevanje indikacija, kontraindikacija i mjere opreza za primjenu različitih, često korišćenih, oblika terapijskih vježbi i terapijske opreme. 4.Objašnjava principe i postupke specifičnog testiranja u ocjeni pacijenta kako bi se utvrdila potreba za primjenom terapijskih vježbi, postavili specifični ciljevi i napravio izbor vježbi prema individualnim potrebama pacijenta 5.Demonstrira sposobnost da izvrši odgovarajuću ocjenu pacijenta, tumači rezultate ocjene, postavi specifične ciljeve, izabere, primjeni i po potrebi modifikuje, vježbe za različita zdravstvena stanja/probleme i različite populacije pacijenata

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO MILOŠEVIĆ4x3
25B+8S+6P
VUKAŠIN MIHAJLOVIĆ3x1
25B+8S+6P