Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Opiše i objasni građu, organizaciju i funkcije centralnog i periphernog nervnog sistema 2.Opiše patofiziologiju bolesti nervnog sistema i poremećaje motornog sistema 3.Razlikuje neurološke bolesti i stanja 4.Prepozna i opiše kliničku sliku neuroloških bolesti 5.Razlikuje i objasni mogućnosti liječenja neuroloških oštećenja i funkcionalnih poremećaja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MERDIN MARKIŠIĆ2x1
25B+9S+5P