Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Integrated Systems for Analog and Mixed Signal Processing - Active-RC Filter for ADSL Communication Systems
Naziv : Integrisani sistemi za analognu i mješovitu obradu signala - Aktivni-RC filtar za ADSL komunikacione sisteme
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 01.01.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 4000
Ukupan budzet : 8000
Rukovodilac : Lutovac Budimir
Opis : Analizirana je nova struktura aktivnog-RC filtra koja se koristi za izgradnju ADSL razdjelnika i koji se u većem dijelu može integrisati. Osnova ove strukture je petlja povratne veze koja uključuje kondenzator. Korištenjem Miller-ovog efekta, ovaj spoj je ekvivalentan frekvencijski zavisnom kondenza


The new structure of the active-RC filter used to build the ADSL splitter and which can be largely integrated is analyzed. The basis of this structure is a feedback loop that includes a capacitor. Using the Miller effect, this compound is equivalent to frequency-dependent condensation