Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Complex research on the ecosystem of the Montenegrin Coastal Sea - KOTOR
Naziv : KOmpleksno isTraživanje ekOsistema obalnog moRa Crne Gore) nacionalni projekat Ministarstva Nauke Crne Gore
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : KOTOR
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Predmet ovog projekta je kompleksno istraživanje ekosistema obalnog mora Crne Gore, sa naglaskom na monitoring, zaštitu i racionalnu eksploataciju morskih resursa i potencijala. Projekat obuhvata fundametalna istraživanja vode, sedimenta i biote priobalnog dijela mora Crne Gore, a u širem smislu i podrucje Južnog Jadrana.


The subject of this project is a complex research of the coastal sea ecosystem of Montenegro, with an emphasis on monitoring, protection and rational exploitation of marine resources and potentials. The project includes fundamental research of water, sediment and biota of the coastal part of the sea of Montenegro, and in a broader sense, the area of the Southern Adriatic.