Pregled projekta


Finansijski program : EC- DG MARE
Naziv [ENG] : SEDAF - Improved knowledge of the main socio-economic aspects related to the most important fisheries in the Adriatic Sea
Naziv : SEDAF - Poboljšano znanje o glavnim društveno-ekonomskim aspektima vezanim za najvažnije ribolovne aktivnosti u Jadranskom moru
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : SEDAF
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 27552
Ukupan budzet : 284705
Rukovodilac :
Opis : Uspostavljanje odgovarajućih mjera upravljanja održivim ribarstvom zahtijeva razumijevanje statusa različitih ribljih zaliha i tehničkih karakteristika ribarstva, ali i jasno poznavanje socio-ekonomskih aspekata koji se odnose na to ribarstvo. Cilj projekta SEDAF je da doprinese poboljšanju takvog znanja u region Jadrana, koristeći različite izvore socio-ekonomskih informacija i procjenjujući praznine u znanju. Ova aktivnost će biti urađena u kombinaciji sa procesom identifikacije glavnih ribolovnih aktivnosti i analizama statusa povezanih zajedničkih i nepodijeljenih resursa, što je sve osnova za primjenu bioekonomskih modela za simulacije/prognoze. Projektom će biti obuhvaćeni različite vrste ribolova koje duž obala Jadranskg mora sprovode Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Albanija a na osnovu njihovog razvoja tokom poslednjih godina. Prikupljeni pokazatelji biće u skladu sa metodologijom i tumačenjem razvijenim u izvještajima DCF-a i STECF-a za socijalno-ekonomske podatke i u izvještajima STECF-a o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti. Indikatori će se izvještavati kao godišnji prosjeci po segmentima flote (sledeći segmente DCF-a) za ekonomsku procjenu i analizu dobiti i gubitka, dok će odabrane promjenljive biti uzete i procijenjene na nivou ribarstva i / ili GSA za bio-ekonomsko modeliranje.


The establishment of appropriate management measures for sustainable fisheries requires an understanding of the status of the different fish stocks involved and of the technical characteristics of the fisheries, but also a clear knowledge of the socio-economics aspects pertaining to these fisheries. The SEDAF project aims at contributing to the improvement of such knowledge in the Adriatic region, exploiting and combining all the different sources of socio-economic information and evaluating the knowledge gaps. This will be done in combination with a process of identification of the main fisheries and the analyses of the status of related shared and non-shared resources, all of which being the basis for the application of bio-economic models for simulations/forecast. The project will cover the different fisheries undertaken along the Adriatic coasts by Italy, Slovenia, Croatia, Montenegro and Albania on the basis of their evolution over the last years. The indicators collected will be in line with the methodology and interpretation developed in the DCF and STECF reports for socio-economic data and in the STECF reports on balance between fishing capacity and fishing opportunities. The indicators will be reported as annual averages by fleet segment (following DCF segments) for the economic assessment and profit/loss analysis, whilst selected variables will be taken and estimated at fishery and/or GSA level for bio-economic modelling.