Pregled projekta


Finansijski program : IPA
Naziv [ENG] : SHARING MARINE AND COASTAL CROSS MANAGEMENT EXPERIENCES IN THE ADRIATIC BASIN PROJECT ASSOCIATE- ADRIATIC
Naziv : DIJELJENJE ISKUSTA UPRAVLJANJA MOROM I OBALA U JADRANSKOJ BAZENI
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : ADRIATIC
Web site :
Tip projekta : strateški
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Fokus projekta: Partnerstvo sa svojim aktivnostima ima za cilj razvijanje koordiniranog i integrisanog pristupa na međunarodnom nivou za merenje i praćenje morskog otpada i mikroplastike na obe obale, kao i u moru i na morskom dnu. Očekivani ishodi: Strategija za smanjenje zagađenja morskog otpada u Jadranskom moru; Prva procena zagađenja morskog otpada u Jadranskom moru; Georeferencirani podaci; Regionalna baza podataka u skladu sa MSFD i INSPIRE; Socio-ekonomska analiza ML i pilot projekata; Regionalna mreža stručnjaka; Bolje znanje o zagađenju mikroplastikom


Project focus: Partnership with its activities aims to develop a coordinated and integrated approach at international level for the measurement and monitoring of marine litter and microplastics on both coasts as well as in the sea and on the seabed. Expected outcomes: Strategy for reducing marine litter pollution in the Adriatic Sea; First assessment of marine litter pollution in the Adriatic Sea; Georeferenced data; Regional database in line with MSFD and INSPIRE; Socio-economic analysis on ML and pilot projects; Regional network of experts; Better knowledge on microplastic pollution