Pregled projekta


Finansijski program : IPA INTERREG ITA-ALB-CG
Naziv [ENG] : Adriatic network for marine Eco-system
Naziv : Jadranska mreža za morski ekosistem
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : ADRINET
Web site :
Tip projekta : standardni
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : ADRINET (Jadranska mreža za morski ekosistem) je sveobuhvatna skupina aktivnosti usmjerenih na poboljšanje zajedničkog sistema obalnog upravljanja i stvaranje planova upravljanja za očuvanje biološke raznolikosti i obalnih ekosistema programskih regija, koji dijele ista pitanja u smislu zagađenja, izlovljavanja , ilegalnog ribolova, i 'ghost fishinga' . Projekt smatra more (vodu) krajolikom u kojem ribarstvo predstavlja 'ljudsku' komponentu. Zbog toga će ribari biti uključeni u aktivnosti usmjerene na zaštitu obalnog područja, učestvujući u kampanjama čišćenja mora, u studijskim posjetima i u obukama o korištenju inovativnih metodologija. Nadalje, ADRINET će doprinijeti definiranju zajedničke strategije i zajedničkih alata i dokumenata (MoU, Protokol, ERMP, Priručnik) kako bi pružio smjernice o tome kako primijeniti različite koncepte ekološke i prostorne procjene i planiranja u strukturi upravljanja rizikom, fokusirajući se o uticaju ribarstva na sredinu. Ovi alati / dokumenti mogu poslužiti kao doprinos koji bi mogao biti zanimljiv Policy makerima koji rade na različitim nivoima i razinama. ADRINET predviđa ulaganja u tehnologije, opremajući ribarske brodove sa RFID i GPS sistemima za mapiranje ribolovnih ruta i izgubljenih mreža, praćenje zagađenja mora i sprečavanje eksploatacije ribe . Konačno, ADRINET pruža usluge, naučnu podršku i vještine profesionalcima ribarstva i potrošačima, kako bi potrošnja ribe bila sigurnija i u skladu s EU pravilima i smjernicama. ADRINET je zamišljen i osmišljen u prekograničnom režimu. To ne samo zbog odabrane teme (sredina) koja je po definiciji prekogranična stvar, već i zbog partnera uključenih u smislu kompetencija (univerziteta) i dužnosti (PA).


ADRINET (Adriatic Network for Marine Ecosystem ) is a comprehensive bunch of actions focused to improve a joint coastal management system and to create governance plans to preserve biodiversity and coastal ecosystems of the Programme Regions, which share the same issues in terms of pollution, over exploitation of fish stocks, illegal fishery, fish sophistication and ‘ghost fishing’. The Project considers the sea as a (water) landscape in which fishery represents the ‘human’ component. For this reason, fishermen will be involved in activities directed to coastal environment protection, participating in sea cleaning campaigns, in study visits and in training sessions about the use of innovative methodologies. Furthermore, ADRINET will contribute in defining a common strategy and shared tools and documents (MoU, Protocol, ERMP, Handbook) in order to provide guidance on how to apply the various concepts of environmental and spatial assessment and planning in a risk management structure, focusing on fishing impact on environment. These tools/documents can be seen as a contribution that might be interesting for policy-makers working at different levels and scales. ADRINET foresees investments in technologies, endowing fishing boats with RFID and GPS systems to map fishing routes and ghost-nets , monitoring sea pollution, tracing fish caught and preventing over exploitation of the fish stocks. Finally, ADRINET provides services, scientific support and skills for fishery's professionals and for consumers, in order to make fish consumption safer and compliant with EU rules and guidelines. ADRINET is conceived and designed in a cross border mode. This not only because of the selected topic (environment) which is a cross-border matter by definition, but also because of the partners involved in terms of competences (universities) and duties (PAs).