Pregled projekta


Finansijski program : INTERREG MED
Naziv [ENG] : Sharing and enhancing capabilities to address environmental threats in Mediterranean sea
Naziv : Razmjena i unapređivanje sposobnosti za rješavanje prijetnji po životnu sredinu u Mediteranskom moru
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : SHAREMED
Web site :
Tip projekta : strateški
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : SHAREMED će: uključiti zainteresovane strane i vlasti i zajednički definirati vrhunske i regionalne strategije; razvrstati i uskladiti postojeće informacije, podatke i znanja i doprineti zajedničkom formiranju baze usaglašenih podataka; definisati zajedničke procedure i zajednički izraditi atlas mapa stanja i opasnosti; integrisati postojeću promatračku infrastrukturu u zajednički transnacionalni sistem sistema i zajednički širiti zapažanja putem zajedničkih portala; poboljšati mogućnosti predviđanja putem razvoja i primene primorskih transnacionalnih sistema visoke rezolucije; istražiti potencijal novih metodologija posmatranja; definisati mape puta, smernice, akcione planove


SHAREMED will: engage stakeholders and authorities, and jointly define state-of-the-art and regional strategies; collate and harmonise existing info, data and knowledge and contribute to joint production of a database of coherent data; define common procedures and jointly produce atlas of state and hazard maps; integrate existing observing infrastructures in a common transnational system of systems and jointly disseminate observations through common portals; enhance forecast capabilities through development and implementation of coastal high resolution transnational systems;explore potential of new observing methodologies; define roadmaps, guidelines, action plans.