Bojana Lakićević-Đuranović


Bojana Lakićević-Đuranović
Šifra: 120108
Prezime i ime: Bojana Lakićević-Đuranović
Titula: prof dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
2 Osnovi prava EU4x2
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)
2 Osnovi prava EU4x1
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
6 Diplomatija i bezbjednosne službe2x1S1x1S
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke
1 Diplomatsko i konzularno pravo 2x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni
7 Međunarodno humanitarno pravo2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
7 Pretprisutpna podrška EU2x1S1x1S
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni
8 Evroatlantske integracije2x11x11x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički
8 Osnovi prava EU3x11
Fakultet političkih nauka Magistarske
Međunarodni odnosi
1 Evroatlantizam2x1S1x1S
Pravni fakultet Magistarske
Međunarodno pravni smjer (2018.)
1 Implementacija i praksa ljudskih prava1x1S2x1S

Izabrane publikacije

Opširnije