Pravni fakultet

Biografija - Lakićević-Đuranović Bojana
Prof. dr  Bojana Lakićević- Đuranović  rođena je 1984. godine u Podgorici, gdje je  završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2007. godine.

 Master studije završila je 2008.god. na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši  sa odlikom master rad pod naslovom „ Pravni položaj Prevlake u svijetlu međunarodnog prava“  Godine 2008. upisala je doktorske studije - Odsjek  za međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Beogradu, gdje je položila I usmeni doktorski ispit ( Međunarodno javno pravo , Ljudska prava i Međunarodno humanitarno pravo ) sa ocjenama 10 i II usmeni doktorski ispit( Međunarodna ljudska prava i Pravo međunarodnih  organizacija i Pravo evropskih integracija )  sa ocjenama 10. Doktorsku disertaciju po naslovom „ Relevantna pitanja međunarodnog prava u svjetlosti postupka pred međunarodnim sudom pravde u sporu između SR Jugoslavije /Srbije i Bosne i Hercegovine “ odbranila je sa odlikom aprila 2012. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore  zaposlena je oktobra 2008. godine kao saradnik sa magistraturom na  predmetima sa Međunarodne katedre. 

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore izabrana je u akademsko  zvanje docenta 2013. godine.

U zvanje vanrednog profesora izabrana 25.12.2018. godine na predmetima Osnovi prava EU,Evroatlanske integracije i Međunarodno humanitarno pravo.
           Od 2009. do 2015. godine bila je angažovana u izvođenju nastave  na predmetu Pomorsko pravo na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore .

          Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od  2014. godine, angažovana je na Fakultetu političkih nauka UCG  na predmetu Pretpristupna podrška EU .

         Školske 2016/2017 godine imenovana je za prodekana za međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore

            Odlukom Vlade Crne Gore,na predlog Pravnog fakulteta, imenovana je, marta 2013. god. za člana radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13. 

Odlukom Vlade Crne Gore , na predlog Univerziteta Crne Gore, imenovana je, jula 2018, za člana radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2. 

             Član je European Society of International law i  American Society of International law. Za vrijeme doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dobitnik je nagrade Zamtes- a kao najbolji crnogorski student u inostranstvu. 

Boravila je  na stručnom usavršavanju u Londonu.

Govori engleski i italijanski jezik.

Autor je naučne monografije “Međunarodnopravni vidovi zločina genocida“ u izdanju Pravnog fakulteta UCG, kao i velikog radova objavljenih u prestižnim međunarodnim i nacionalnim časopisima. Učestvovala je u brojnim naučnim projektima, te na brojnim stručnim i naučnim konferencijama u Crnoj Gori i inostranstvu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.