Radoje Korać

dr Radoje Korać

redovni profesor | Pravni fakultet | honorarno

Rođen 1. Ill 1953. godine, u Bojištima kod Bijelog Polja. Osnovnu školu završio u Ravnoj Rijeci, a gimnaziju u Bijelom Polju. Pravni fakultet završio 1975. godine sa prosječnom ocjenom 9,89. Magistrirao na poslijediplomskim studijama (gradansko-pravni smjer) na Pravnom fakultetu u Beogradu 1979. godine (sa odlikom), iz oblasti Gradanskog prava (uža oblast Obligaciono pravo). Doktorsku disertaciju odbranio je 1982. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu (sa odlikom), oblast Gradansko pravo (uža oblast Porodično pravo). Na Pravnom fakultetu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2PORODIČNOPRAVNA KLINIKA4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2PRAVO DJETETA4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6SOCIJALNI RAD I NASILJE U PORODICI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor