Pravni fakultet

Biografija - Korać Radoje
Biografija - Korać Radoje

Rođen 1. Ill 1953. godine, u Bojištima kod Bijelog Polja. Osnovnu školu završio u Ravnoj Rijeci, a gimnaziju u Bijelom Polju. Pravni fakultet završio 1975. godine sa prosječnom ocjenom 9,89. Magistrirao na poslijediplomskim studijama (gradansko-pravni smjer) na Pravnom fakultetu u Beogradu 1979. godine (sa odlikom), iz oblasti Gradanskog prava (uža oblast Obligaciono pravo). Doktorsku disertaciju odbranio je 1982. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu (sa odlikom), oblast Gradansko pravo (uža oblast Porodično pravo).

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore radi od 1976. godine. Biran je u zvanje asistenta (1976.) i predavača (1979.) za predmet Gradansko pravo, a zatim u zvanje docenta (1982.), vanrednog profesora (1987.) i redovnog profesora (1994.) za predmet Porodično pravo.

Bio je član Poslovodnog odbora Fakulteta, član Izvršnog odbora Univerziteta, clan Senata Univerziteta, clan Savjeta Ministarstva pravde, član Savjeta sekretarijata za zakonodavstvo, šef Katedre za gradansko-pravne nauke na Pravnom fakultetu, glavni i odgovorini urednik Zbornika Pravnog fakulteta i član Odbora za pravne i političke nauke CANU.

Na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka izvodi nastavu iz vise predmeta: Gradansko pravo, Porodično pravo, Nasljedno pravo, Prava djeteta, Porodičnopravne klinike, Sociologija porodice.

Objavio je vise stručnih i naučnih radova iz oblasti Porodičnog i Gradanskog prava. Imao je referate na nekoliko domaćih i medunarodnih simpozijuma.

Učestvovao je u pripremi parcijalne kodifikacije građanskog zakonodccvstva i pisanju vise zakonskih tekstova u Crnoj Gori (Porodični zakon, Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o morskom dobru). Bio je i clan Komisije za polaganje pravosudnog ispita.

Za predmet Porodično pravo napisao je praktikum, skriptu, udžbenik i Zakon. Udžbenik Porodično pravo (Beograd 1994), čiji je koautor, koristio se vise godina na nekoliko univerziteta u Jugoslaviji, kao obavezna literatura. Nakon druge kodifikacije Porodičnog prava napisao je prvi udžbenik Porodičnog prava u Crnoj Gori (2011.). Napisao je u koautorstvu i dva priručnika za praktičare: Ugovori u 100 obrazaca (1998.) i Tužbe u obrascima i sudska praksa iz stvarnog prava (2001.). Koautor je studije Evropsko pravo i pravni sistem u Crnoj Gori (1999.).

Bio je koordinator i jedan od osnivača studijskog programa Pravne nauke u Bijelom Polju.

Od 2002. do 2005. godine bio je Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore.