Danijela Đurović

mr sci Danijela Đurović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rođena sam 14.06.1973. godine u Podgorici. Osmogodišnju školu i Gimnaziju završila sam u Podgorici.  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala sam 1991/92 godine, a dana 20.07.1998. godine diplomirala na istom sa opštim uspjehom 8,86 (osam i osamdeset šest). Specijalistički ispit iz oftalmologije položila sam sa odličnim uspjehom (5) 20.04.2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom „Značaj dnevnih oscilacija očnog pritiska u dijagnostici i praćenju toka primarnog glaukoma...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave