Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku specijalističkog studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari, smjer Elektronika, student će biti sposoban da: • Uspostavi vezu elektronike sa elektrotehnikom, matematikom, fizikom, biomedicinom, informatikom, automatikom i drugim inženjerskim disciplinama; • Primjenjuje odgovarajuće inženjerske principe i matematičke metode na složenije probleme iz oblasti elektronike; • Rješava inžinjerske probleme primjenom specijalističkih znanja iz elektronike, koristeći odgovarajuću literaturu; • Implementira elektroniku u praksi, prepoznaje standarde i uticaje koji elektronski sistemi, njihov rad i održavanje, • Primjeni znanja iz biomedicinskih mjerenja i instrumentacije, kao i digitalne obrade biomedicinskih signala i slika; • Primjeni znanja i vještine u sistemima za konverziju neelektričnih veličina u električne veličine u cilju realizacije fizičko-tehničkih mjerenja primjenom elektronskih mjernih instrumenata; • Modeluje i simulira rad elektronskih kola i sistema; • Obavlja poslove u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama. Po završetku specijalističkog studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije, student će biti sposoban da: • Primijeni znanje o postojećim telekomunikacionim tehnologijama na rješavanje složenih problema iz oblasti telekomunikacija i mikrotalasne tehnike; • Rješava inženjerske probleme i projektuje telekomunikacione sisteme i mreže; • Razvija elemente telekomunikacionih sistema ; • Objasni arhitekturu interneta i implementira njene elemente; • Upoznaje se sa konceptima naprednih telekomunikacionih tehnologija. Po završetku specijalističkog studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari, smjer Računari, student će biti sposoban da: • Razumije i primijeni algoritme i postupake akvizicije, memorisanja i obrade digitalne slike. • Izučavaju se napredne tehnike dizajniranja arhitektura opšte namjene kojima se postiže poboljšavanje njihovih performansi. • Obrazloži i upotrijebi osnovne koncepte softverskog dizajna, kao i da razlikuje faze životnog ciklusa softvera. • Razumije tehnike zaštite digitalnih podataka i sistema, watermarking, steganografija i kriptografija, osnovne aspekte zaštite bezbjednosti digitalnih sistema. • Izučavaju se tradicionalne tehnike dizajniranja arhitektura specijalizovane namjene, ali i napredne tehnike dizajniranja kojima se postiže značajno poboljšanje performansi postignutih tradicionalnim tehnikama dizajniranja. • Ovladavanje Internet arhitekturom, funkcijama ključnih mrežnih protokola, analitičko modelovanje performansi računarskih mreža i kreiranje osnovne konfiguracije mrežnih uređaja. Po završetku specijalističkog studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika, student će biti sposoban da: • Primijeni stečena znanja na rješavanje složenih problema iz oblasti mikrotalasne tehnike; • Razumije osnovne parametre antenskih sistema i identifikuje polja njihove primjene; • Projektuje osnovna mikrotalasna kola i objasni principe mjerenja: snage, učestanosti, koeficijenta stojećeg talasa i dijagrama zračenja; • Razlikuje pojam linearnosti i nelinearnosti, definiše i analizira ponašanje nelinearnih kola; • Obrazloži veličine, koncepte i korake u projektovanju digitalnih filtara; • Obavlja poslove u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim i specijalističkim kompetencijama.