Pomorski fakultet Kotor

Učešće tima Pomorskog fakulteta Kotor na radionici projekta ReFlame
U okviru projekta posvećenog reformisanju nastave stranih jezika u okviru visokoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori (eng. Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro, skr. ReFlame), održana je radionica pod naslovom Blended language learning: best practices and new perspectives („Kombinovani pristup u učenju jezika: najbolje prakse i nove perspektive“).  U pitanju je jedna od niza radionica koje se održavaju u okviru pomenutog projekta i u kojem učestvuju i predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor.

Za razliku od prethodnih, pravo učestvovanja u radionici posvećenoj kombinovanim metodama podučavanja, sa posebnim osvrtom na primjenu onlajn aplikacija, ovoga puta imali su i predavači i saradnici i iz drugih nastavnih oblasti. Tako je tim Pomorskog fakulteta Kotor, koji je ujedno predstavljao i jednu radnu grupu za praktične aktivnosti, brojao pet članova, i to: prof. dr Milena Dževerdanović, prof. dr Tatijana Dlabač, mr Zorica Đurović, mr Vera Kapetanović i Ana Babović. U radionici su aktivno učestvovali i brojni predstavnici sa drugih fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran.

Tokom 40-ak radnih sati intezivne teorijske i praktične interaktivne obuke (12-16. april), predavači sa Univerziteta za strance u Peruđi i Sveučilišta u Zagrebu održali su izuzetne radionice posvećene savremenim metodama kombinovanih i interaktivnih pristupa učenju putem onlajn aplikacija, kao i mogućnostima njihove praktične primjene. Tokom naredne sedmice (19-23. april) radne grupe su imale za zadatak da timskim radom osmisle praktičnu aktivnost i prezentiraju je u obliku 15-minutnog video materijala.

Radni tim Pomorskog fakuleta Kotor osmislio je dvije interaktivne aktivnosti. Naime, nakon uvoda posvećenog isticanju značaja jezika pomorske struke u komunikaciji na savremenim brodovima sa međunarodnom posadom, kao i izazovima koje ova specifična oblast jezika struke nosi, prva aktivnost osmišljena je i realizovana sa studentima druge godine studijskog programa Nautika i pomorski saobraćaj. Primjenom aplikacije Spiral, studenti su putem platforme Moodle gledali i slušali primjer VHF komunikacije iz realnih situacija, a sekcije video materijala praćene su pitanjima koja su se odnosila na prethodno odslušani dio, a kojima su se provjeravale njihove vještine slušanja i razumijevanja jezika struke iz realnih situacija na brodu. Vježba je pripremljena putem napredne aplikacije Spiral koja omogućava segmentiranje djelova video prikaza pitanjima koja se na njih odnose, kao i bilježenje odgovora i njihovo praćenje i sumiranje u realnom vremenu.

Drugi dio snimljenog materijala predstavio je zajedničku aktivnost u kojoj su učestvovali nastavnici sa stručnim znanjem iz različitih oblasti, u ovom slučaju, engleskog jezika brodomašinske struke i praktičnih vježbi na brodomašinskom simulatoru. Zahvaljujući asistenciji saradnika mr Miroslava Vukičevića, upravitelja mašine angažovanog na predmetu Simulatori i plovidbena praksa, održana je zajednička aktivnost putem aplikacije Zoom, u okviru koje su studenti studijskog programa Danilo Dragović i Ilija Radonjić imali priliku da testiraju i unaprijede ranije stečeno znanje i iz engleskog jezika (brodomašinske struke) i poznavanja pojedinih brodskih sistema i upravljanja njima kroz praktične prikaze i vježbanje na simulatoru mašinskog prostora i brodskih sistema.

Na prezentaciji konačnih radova radnih grupa, tim Pomorskog fakulteta Kotor dobio je brojne čestitke kako predavača, tako i prisutnih kolega zbog rezultata koji oslikava vrijedan timski rad, posvećenost i kreativnost. Što je najvažnije, studenti su pozitivno reagovali na inovativne pristupe nastavi, naročito na primjenu naprednih onlajn aplikacija, što i svim nastavnicima daje novu motivaciju za dalja usavršavanja i obogaćivanje mogućnosti nastave i interakcije sa studentima, čak i u uslovima brojnih ograničenja koje nameće aktuelna situacija.

Video sa pomenute radionice se može pogledati na donjem linku:

 

Broj posjeta : 345