Pomorski fakultet Kotor

Pomorski fakultet Kotor učesnik DUALMON projekta
Pomorski fakultet Kotor jedan je od učesnika Erasmus+ strukturnog projekta pod nazivom Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju Crne Gore DUALMON (eng. Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education- DUALMON) u trajanju od tri godine.

Projekat je pokrenut sa ciljem da se unaprijede kompetencije diplomiranih studenata u Crnoj Gori, kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja i zakonskog okvira za uvođenje ovog vida obrazovanja uz podršku različitih potreba i interesa studenata, kompanija i visokoobrazovnih ustanova. U saradnji sa ekspertima sa Univerziteta iz Srbije, Austrije i Slovenije razviće se model dualnog obrazovanja za Crnu Goru po uzoru na austrijski model koji je u rangu najboljih u svijetu.  Ovaj prilot model testiraće četiri fakulteta Univerziteta Crne Gore iz različitih oblasti: Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za turizam i hotelijerstvo i Pomorski fakultet Kotor.

Prvi sastanci povodom DUALMON projekta održani su 22-23.04.2021. godine, a domaćin događaja bio je Ekonomski fakultet u Podgorici. Projekat je predstavljen u prisustvu v.f. rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimira Božovića, prorektorke za internacionalizaciju prof. dr Sanje Peković, dekana partnerskih fakulteta, predstavnika partnera na projektu iz državnog i privrednog sektora, kao i nacionalne Erasmus + kancelarije.

Uvodni govor i prezentaciju projekta održali su predstavnici Univeziteta Crne Gore, prof. dr Nikola Milović, dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Boban Melović, rukovodilac projekta, i prof. dr Mirko Savić, koordinator projekta i predstavnik Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, izlagali su predstavnici članica konzorcijuma Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta Crne Gore, FH Joanneum Gesellschaft M.B.H iz Austrije, Akademije družba za storitve d.o.o. OE Višja strokovne šole Academia Maribor, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Privredne Komore Crne Gore, Crnogorske plovidbe AD Kotor, kompanija Voli Trade d.o.o. i Hotels Group Montenegro Stars, Agencije za kontrolu i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja i Crnogorskog Telekom-a AD Podgorica. Pomorski fakultet Kotor predstavljali su dekan, prof. dr Špiro Ivošević, prodekan za nastavu, prof. dr Milena Dževerdanović Pejović, i doc. dr Senka Šekularac Ivošević.

U toku dvodnevnog programa rada, predstavljeni su radni paketi projekta, zadaci i aktivnosti od samog istraživanja i analize potreba za dualnim obrazovanjem, definisanja generičkog dualnog modela, pravnog okvira i uslova za osiguranje kvaliteta za implementaciju dualnog visokog obrazovanja, pilot ispitivanja modela, praćenja kvaliteta i predstavljanja rezultata, kao i samog upravljanja projektom.

Zaključuje se da će rezultati DUALMON projekta imati izuzetne efekte na obezbjeđivanje uslova za usavršavanje i razvoj kompetencija novih generacija diplomiranih studenata Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore kroz povezivanje teorije i prakse, a u skladu sa potrebama modernog pomorskog tržišta rada.

U konkretnom slučaju Pomorskog fakulteta Kotor, nabavkom opreme vrijedne preko 30 000 eura, koja obuhvata nabavku i instalaciju AMOS EMS softvera i Didaktičkog seta za električna mjerenja studenti akademskih studija će moći realizovati praktične vježbe koje će direktnu primjenu imati u kompaniji Crnogorska plovidba, odnosno u realizaciji različitih poslovnih procesa. Detaljna razrada modaliteta dualnog obrazovanja, obim i sadržaj programa, finansiranje i drugi aspekti značajni za održivost programa će se usaglasiti tokom prve godine trajanja projekta, dok se puna implementacija dualnog obrazovanja na Pomorskom fakultetu Kotor i Crnogorskoj plovidbi očekuje tokom studijske 2022/23 godine. 

Broj posjeta : 96