Pomorski fakultet Kotor, 21.11.2019

Održan Dan nauke u sklopu proslave 60 godina Pomorskog fakulteta KotorNa Pomorskom fakultetu Kotor je održan Dan nauke, jedan u nizu događaja koji je organizovan povodom proslave 60 godina postojanja Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore.

Dan nauke, održan u srijedu, 20. novembra 2019. godine, počeo je promocijom Zbornika Pomorskog fakulteta Kotor i dvojezične Publikacije izdate povodom datog jubileja. Ispred uređivačkog odbora i u ime urednika prof. dr Veselina Draškovića, prof. dr Mimo Drašković i doc. dr Senka Šekulrac Ivošević upoznali su prisutne sa razvojnim putem Zbornika još od davne 1974. godine. Predstavljeno je novo izdanje Zbornika godina 35., broj 22, ali i istaknuta njegova važnost u promociji naučno-istraživačkog rada Fakulteta i njegovog akademskog osoblja.

Dvojezična Publikacija Pomorskog fakulteta Kotor objedinjuje najznačajnije aspekte funkcionisanja naše institucije, od nastanka pa do savremenih dana. U vidu promotivnog, na kreativan način osmišljenog štampanog materijala, čitaocu je u ovoj Publikaciji na slikovit način dostupno da se upozna sa naučno-istraživačkim radom, centrima za obuku pomoraca i inovacije i razvoj, bibliotekom, studentskim životom, domaćom i međunarodnom saradnjom i našim studijskim programima. O radu na izradi same Publikacije i njenom oblikovanju govorili su Prof. dr Špiro Ivošević, Doc. dr Tatijana Dlabač, Doc. dr Senka Šekularac Ivošević i dr Stevan Kordić.

Univerzitet Crne Gore njeguje dobre prijateljske odnose i saradnju sa univerzitetima u Narodnoj Republici Kini kroz niz bilateralnih i međunarodnih projekata kao i zahvaljujući Institutu Konfucije koji je osnovan sa ciljem promocije kineskog jezika i kulture. Na današnjem događaju, direktorica Instituta, prof. dr Luo Chun Xia, je govorila o pomorskim putevima svile koji su kao mreža povezivali ljude, zemlje i regione, prvenstveno u praktičnom smislu. U svojoj prezentaciji podsjetila je na njihov istorijski značaj konstatujući da je Kina oduvijek bila inicijator brojnih događaja koji su afirmisali razmjenu ideja, jezika, kulture, običaja i sl. Kroz grafički prikaz trgovinske razmjene njene zemlje i ostatka svijeta, transnacionalno povezivanje, naučnu i poslovnu orijentisanost, evidentno je da zajednička saradnja Instituta i kotorskog fakulteta može doprinijeti održivosti pomorske tradicije i upoznavanju tehnološki moderne Kine, zaključila je dr Chun Xia.

Prodekan za razvoj i inovacije, doc. dr Tatijana Dlabač je predstavila projektne aktivnosti Pomorskog fakulteta Kotor od 2011. godine do danas, apostrofirajući činjenicu da je do sada realizovano 37 nacionalnih, bilateralnih, međunarodnih i projekata iz privrede. Fakultet je bio koordinator ili partner u projektnim aplikacijama raznih programa, od kojih se izdvajaju: TEMPUS, ERASMUS+, Interreg IPA, HERD, HERIC, EUREKA i ostali. U okviru ovih projekata, uspješno je nabavljena savremena oprema uključujući simulatore za praktičnu nastavu studenata, opremljene su laboratorije, računarski centar i Centar za obuku pomoraca, učionice i ostali prostori neophodni za nesmetan naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika.

Prof. dr Špiro Ivošević, Dekan Pomorskog fakulteta Kotor, rukovodilac inovativnog projekta Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorijskim oblikom za primjenu u stomatologiji i nautici (akronim: PROCHA-SMA E!13080) je predstavio ovaj EUREKA projekat. Projekat se realizuje u periodu 2018-2021. godine i finansiran od strane Ministarstva nauke Vlade Crne Gore. 

Saradnik u nastavi i član radnog tima nedavno odobrenog za finansiranje ERASMUS+ projekta pod nazivom: Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries – BLUEWBC, mr Radmila Gagić je dala osnovne informacije o trogodišnjem projektu koji će početi sa implementacijom 15. januara 2020. godine i na kojem je Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore partnerska institucija na projektu. Tokom perioda realizacije, planirana je i nabavka značajne opreme – simulatora za izvođenje nastave na akreditovanim studijskim programima Fakulteta.  

Prezentaciju projekta pod nazivom: Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways – PORTS koji se implementira na Pomorskom fakultetu Kotor je održala mr Maja Škurić. PORTS projekat ima za cilj da prouči socio-ekonomski uticaj uspostavljanja novih pomorskih plovidbenih linija između regije Pulja u Italiji, Albanije i Crne Gore i da ukaže na mogućnosti za razvoj integrisanog Ro-PAX prevoza. Ovaj projekat se finansira od strane Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020 programa.

O EURAXESS servisnom centru na Univerzitetu Crne Gore kao podršci u razvoju karijere istraživača je govorila član radnog tima, mr Maja Škurić. Predstavila je projekat "Open EURAXESS - To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS Network - EURAXESS TOP IV", koji se finansira u okviru HORIZONT 2020 programa, koji će trajati do juna 2021. godine.

Doc. dr Senka Šekularac-Ivošević je govorila o mobilnosti akademskog, neakademskog osoblja i studenata Pomorskog fakulteta Kotor, kao i povećanom interesovanju za ovakav vid razmjene sa visokoobrazovnim institucijama sa kojima su potpisani međuinstitucionalni ugovori. Dr Šekularac-Ivošević je prikazala otvorene mogućnosti za razmjenu akademskog, neakademskog osoblja i studenata za studijsku 2019/20. godinu, ukazavši na kontinuiran rad i otvorenost kancelarije za međunarodnu saradnju na Fakultetu za ovakav vid aktivnosti.  

Na kraju je učesnicima događaja prikazan film pod zajedničkim nazivom: "š/b Jadran | Plovidbe 2018 & 2019", o plovidbama studenata Pomorskog fakulteta Kotor na š/b Jadran za Maltu (2018. godine) i Tursku i Grčku (2019. godine), autora Zorana Radonjića i dr Stevana Kordića.

Broj posjeta : 362