Pomorski fakultet Kotor, 09.04.2020

Dekan Ivošević: Pomorski fakultet Kotor je i ranije koristio onlajn platforme za nastavuNa Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore se već više godina kao podrška učenju uspješno koristi Moodle platforma, tako da je Fakultet spremno odgovorio izazovu organizacije nastave u novonastalim okolnostima pojave virusa COVID-19.

Dekan Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Špiro Ivošević, sa kojim smo razgovarali na temu organizovanja online nastave, navodi da se na pomenutoj platformi nalaze nastavni materijali iz većine predmeta.

„Pored postavljanja nastavnog materijala naše nastavno osoblje koristi sve raspoložive resurse ove platforme, tako da posjedujemo značajnu bazu pitanja koja se koristi u praćenju i evaluaciji rada studenata“, istakao je dekan Ivošević.

UCG: Naveli ste da je trenutna situacija opravdala neke ranije dodatne aktivnosti Pomorskog fakulteta, te da su studenti naviknuti na modele onlajn nastave?

DEKAN IVOŠEVIĆ: U okviru projekta posvećenog dobijanju međunarodnog sertifikata za pomorsko obrazovanje u Crnoj Gori prImageema propisima Međunarodne pomorske organizacije (HERIC projekat EDUMAR), jedna od preporuka nadležnog sertifikacionog društva odnosila se i na organizaciju i prateće materijale redovne nastave. Zahvaljujući tome, svi nastavni materijali koji se odnose na dostizanje pomorskih kompetencija, odnosno poštovanje zahtjeva IMO STCW Konvencije, se već nalaze na Moodle platformi u vidu pratećih skripti, prezentacija, video i drugih materijala.

Ono što je najbitnije jeste da su studenti naviknuti na korišćenje ove platforme preko koje prate nastavu i komuniciraju sa nastavnicima i saradnicima. Paralelno sa tim, u nastavi se koristilo dosta dodatnog stručnog i video sadržaja, naročito zahvaljujući pretplati koju je Fakultet obezbijedio za baze iz oblasti pomorstva: Videotel i Seagull.

UCG: Nastava je, usljed vanrednih okolnosti, obustavljena 16. marta na Univerzitetu Crne Gore. Kada je uspostavljena  online nastava na fakultetu?

DEKAN IVOŠEVIĆ: Online nastava je iz pojedinih predmeta počela već 17. marta 2020. godine korišćenjem platformi Skype i ZOOM.  Ovakav način organizovanja nastave je od strane studenata koji su pristupili nastavi ocijenjen kao veoma dobar.

Preporučili smo našim profesorima i saradnicima da poštuju raspored časova kako ne bi došlo do preklapanja termina. Takođe smo preporučili da se predavanja snimaju, kako bi studenti imali mogućnost da ih po potrebi dodatno preslušaju, te na taj način naknadno utvrde gradivo. Očekujemo da će u narednom periodu naše nastavno osoblje i studenti još više koristiti raspoložive mogućnosti predavanja i učenja na daljinu.

UCG: Koliko je nastavnom osoblju bila potrebna pomoć u održavanju online nastave?

DEKAN IVOŠEVIĆ: Od prvog dana obustave nastave nastavnici i saradnici Fakulteta sarađuju u cilju nalaženja najboljeg načina za održavanje nastave. Kolegijalno su davali svoje prijedloge i slali uputstva za razne mogućnosti održavanja online nastave. Nakon prvih održanih online časova kolege koje su izvodile nastavu su razmjenjivali iskustva i pomogali da ovakav vid nastave postane redovni dio aktivnosti.

 

Sve je naravno organizovano i sinhronizovano uz podršku kolega iz Centra informacionog sistema na Univerzitetu Crne Gore i zaposlenog sistem inženjera na Pomorskom fakultetu Kotor. S obzirom na to da su predmeti iz oblasti tehničkih, društvenih i humanističkih nauka, profesorima je ostavljena sloboda da odaberu načine predavanja koji najviše korespondiraju prirodi predmata.

UCG: Kako se  studenti informišu o nastavi?

DEKAN IVOŠEVIĆ: Kao što sam već pomenuo, naši studenti su navikli da se informišu putem Moodle platforme za svaki pojedini predmet, kao i putem pregleda web stranice Fakulteta. Takođe, kontakti cjelokupnog rukovodstva Fakulteta, a naročito prodekana za nastavu, rukovodilaca studijskih programa, nastavnika i saradnika su na raspolaganju svim studentima.

Uz to, svaka studijska godina je umrežena, najčešće putem Viber grupe, pa nastavnici i saradnici u kontaktu sa predstavnikom ili predstavnicima studenata mogu da prenesu informacije cijeloj grupi.

UCG: Na koji način nastavno osoblje obezbjeđuje interaktivnost učešća studenata?

DEKAN IVOŠEVIĆ: Aktivnost studenata se prati tako što svaki profesor ili saradnik koji drži nastavu online, putem aplikacija ZOOM ili Skype, može da evidentira broj i imena uključenih studenata. Takođe, u okviru Moodle platforme postoji evidencija učesnika na osnovu koje se jasno vidi vrijeme uključenja, takozvanog "logovanja", kao i vrijeme koje svaki pojedinačni student provede koristeći ovu platformu. U okviru online nastave, u toku i nakon izlaganja, predavač može aktivirati opciju da se studenti aktivno uključe u diskusiju i postave pitanja.

U okviru Moodle platforme imaju mogućnost da rade elektronske testove ili da postavljaju rješenja odgovarajućih problema. U ostalim varijantama, komunikacija je većinom pisana. Pri tom, naravno, vodimo računa o onim studentima koji nemaju tehničkih mogućnosti za praćenje online nastave. Sa njima se komunikacija se redovno evidentira i odvija na način koji im je povoljan, kako ne bi bili u velikom zaostatku gradiva. Sve ovo iziskuje dodatne napore i posvećenost nastavnog osoblja, kao i nove oblike saradnje i interakcije sa studentima.

UCG:  Ukoliko vanredna situacija potraje, na koji način će biti organizovan sistem ocjenjivanja?

DEKAN IVOŠEVIĆ: Sistem ocjenjivanja i način evaluacije nastave će biti onakav kako bude bilo dogovoreno na nivou Univerziteta u okviru zakonskih propisa. Na našem Fakultetu smo ranije iz više predmeta koristili mogućnosti organizovanja elektronskih testova (domaći, kolokvijumi) u Računarskom centru Fakulteta, tj. u kontrolisanom okruženju. Jedan dio domaćih zadataka i pregleda dostupnih Videotel i Seagul materijala su studenti imali mogućnost da rade i od kuće. Ovo ukazuje da mogućnost za izvođenje evaluacije nastave postoji, samo se moraju definisati uslovi za isto. Naravno postoji mogućnost da se ispiti održe usmeno putem online platformi. Ono o čemu će se voditi računa je sigurno da se studentima pruži sva moguća podrška da savladaju predviđeno gradivo, kao i da na najbolji mogući način završe svoje obaveze, a da pri tom ne osjete nedostatak „prave“ učionice. Nadamo se da cijela situacija neće predugo trajati i da ćemo, čim prije to okolnosti budu dozvolile, biti u mogućnosti da nastavimo sa redovnim odvijanjem nastave i odgovarajućih provjera znanja.

Ono o čemu će se posebno voditi računa su interesi naših studenta, tj. da im se pruži sva moguća podrška u savladavanju predviđenog gradiva, kao i da na objektivno mogući način završe svoje obaveze, a da pritom u što manjoj mjeri osjete nedostatak „prave" učionice.

Nadamo se da ćemo u skladu sa okolnostima biti u prilici da u najboljem zdravlju nastavimo sa odvijanjem nastavnog procesa sve do povratka u fizičko okruženje našeg Pomorskog fakulteta Kotor.

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/dekan-ivosevic-pomorski-fakultet-kotor-je-i-ranije-koristio-onlajn-platforme-za

https://www.radiotivat.com/spiro-ivosevic-pomorski-fakultet-spremno-odgovorio-izazovu-organizacije-nastave-u-novim-okolnostima/2020/04/

https://www.portalanalitika.me/clanak/ivosevic-pomorski-fakultet-kotor-je-i-ranije-koristio-onlajn-platforme-za-nastavu

 

Broj posjeta : 471