Pomorski fakultet Kotor, 15.09.2020

Rang liste nakon četvrtog upisnog rokaX

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo na upis u prvu godinu studija da  će se upis vršiti  zaključno sa 18. septembrom 2020. (petak).

 Za upis je potrebno putem pošte, preporučeno ili kurirskom službom poslati:

  1. Indeks i dvije istovjetne fotografije u boji, format za indeks, prva strana indeksa popunjena sa zalijepljenom fotografijom na za to predviđenom mjestu i potpisom ispod fotografije, druga fotografija je predviđena za dosije studenta,
  2. Popunjen prijavni list (ŠV-20 obrazac),
  3. Ljekarsko uvjerenje za upis na Pomorski fakultet Kotor, izdato od strane specijalizovane zdrastvene ustanove, za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

VAŽNE NAPOMENE za kandidate, strane državljane:

Kandidati koji su stekli pravo na upis u prvu godinu studija, strani državljani, putem pošte preporučeno su u obavezi dostaviti:

  • Dvije istovjetne fotografije u boji (format za indeks) sa kopijom ličnog dokumenta radi potvrde identiteta,
  • Popunjen i skeniran prijavni list (ŠV-20 obrazac), koji se nalazi u prilogu,
  • Ljekarsko uvjerenje iz mjesta stanovanja za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

O naknadnoj dostavi dokumenata ( indeks, potpisani ugovor o studiranju, taksi za plaćanje priznavanja inostrane diplome, itd, strani državljani će biti posebno informisani).

VAŽNA NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Potvrdu o poslatim dokumentima ( otpremnica i sl.) dostaviti skeniranu na e-mail adrese: tnada@ucg.ac.me za studijske programe Nautika i pomorski saobraćaj i Pomorska elektrotehnika i jtarle@ucg.ac.me za studijske programe Brodomašinstvo i Menadžment u pomorstvu i logistika.

Kandidat čija dokumenta nisu stigla u naznačenom roku  ili koji nije mailom dostavio potvrdu kao dokaz o blagovremeno poslatim dokumentima, smatraće se da je odustao od upisa.

Telefoni za informacije:

032 303 188, lok. 113. i 114, 032 334 563.

 

PREPORUKA STUDENTSKE ORGANIZACIJE POMORSKOG FAKULTETA KOTOR:

1.Na ime studentskog samodoprinosa, kandidati  mogu da uplate iznos od 6,00 € na račun studentske organizacije broj 510-89423-73,

2. Kandidati takođe mogu samoinicijativno, ako žele, platiti i životno osiguranje.

 

PRAVO NA PRIGOVOR:

Kandidat koji smatra  da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis do srijede, 22. jula 2020. godine do 10h, na mail adresu verapo@ucg.ac.me

                                                                                      KOMISIJA ZA UPIS

Dokumenti

Broj posjeta : 410