Pomorski fakultet Kotor

Dodatni „korona“ ispitni rok od 9. do 16. jula
Na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore kojom je predsjedavao v.f. rektor prof. dr Vladimir Božović usvojene su izmjene Akademskog kalendara za studijsku 2021/22. kojima je predviđen dodatni „korona“  ispitni rok u periodu od 9. do 16. jula.

Nakon razmatranja pozitivnog mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta Univerzitet Crne Gore, članovi Senata usvojili su elaborate o opravdanosti osnivanja master primijenjenih studijskih programa Fizioterapija i Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu.

Na sjednici su razmotreni i referati za izbor u akademska zvanja iz biltena UCG br. 525, 522 i 520/21 za oblast Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, oblasti Tehnologija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, oblast Primijenjena matematika i programiranje na Prirodno-matematičkom fakultetu, oblasti Dijagnostička grupa kliničkih medicinskih predmeta i  Farmaceutska tehnologija i kozmetologija i Biofarmacija sa farmakokinetikom na Medicinskom fakultetu, kao i  za oblast Socijalno i radno pravo na Fakultetu političkih nauka.

Imenovana je Komisija za pisanje recenzija  za oblast Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija na Priodno-matematičkom fakultetu, kao i Komisija za praćenje inauguracionog predavanja kandidata za oblast Mašinski elementi i konstruisanje mašine na Mašinskom fakultetu.

Na istoj sjednici usvojeni su prijedlozi organizacionih jedinica u cilju realizacije  postupka za sticanje akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata na Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Elektrotehničkom i Filološkom fakultetu. Usvojeni prijedlozi tiču se imenovanja mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanja komisija, utvrđivanja ispunjenosti uslova i razmatranja izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije.

Usvojeni su prijedlozi planova organizacije nastave na svih 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu.

Broj posjeta : 75