Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/ Pavić Bracanović/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 27. st. 4. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad »Procjena rizika od zagađenja otpadnim vodama sa plovnih objekata za Luku Kotor« Pavića Bracanovića studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Pomorske nauke, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid  javnosti.

 

Eventualne primjedbe na master rad podnose se  Pomorskom fakultetu Kotor u roku od  7  dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

 

 

 

                                                      POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                 POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE

                                                                        STUDIJE

 

 

                                                                                                                      

    

 

Broj posjeta : 45