Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/ Igor Petrović/ Pomorski fakultet Kotor
Dekan Pomorskog fakulteta Kotor, na osnovu čl. 30. st. 2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, donosi slijedeće

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

  1. Zakazuje se javna usmena odbrana magistarskog rada „ Upravljanje rizikom prilikom spašavanja na moru“ studenta  Igora Petrovića za  dan 09. 2021. godine  ( četvrtak), sa početkom u 11,00 časova.

 

 

  1. Javna odbrana će se održati u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

 

  1. Kandidat će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta dana  09.2021. godine u sastavu:

 

- Prof. dr Milorad Rašković ( u penziji), Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,

- Prof.dr Špiro Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, član

- Prof. dr Pero Vidan, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, mentor.

 

 

 

 

 

Kotor, 7.09. 2021. godine                                                   D E K A N

Broj 01-  2366                                                    Prof.dr Špiro Ivošević, s.r.

 

 

 

  • .

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                       

 

 

Broj posjeta : 29