Pomorski fakultet Kotor

Master rad/ Boris Moric/ Pomorski fakultet Kotor
Dekan Pomorskog fakulteta Kotor, na osnovu čl. 30. st. 2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, donosi slijedeće

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1. Zakazuje se javna usmena odbrana master rada»Procjena rizika od zagađenja gorivom uslijed  strukturnih oštećenja tankova goriva kod brodova u eksploataciji« Borisa Morica, studijski program Pomorske nauke, za  dan 18. 11. 2021. godine  ( četvrtak), sa početkom u 13,00 časova.

 

 

2. Javna odbrana će se održati u Amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor.

 

 

3. Kandidat će svoj master rad braniti pred komisijom za odbranu koja je određena odlukom Vijeća Pomnorskog fakulteta Kotorbroj 01-3333 od 13.11. 2020. godine u sastavu:

 

Prof.dr Danilo Nikolić, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,
Prof.dr Lazo Vujović, Pomorski fakultet Kotor (red.prof. u penziji), član,
Prof.dr Špiro Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

 

 

 

 

Kotor, 12.11. 2021. godine                                                 D E K A N

Broj 01- 3796                                                          Prof.dr Špiro Ivošević

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 69

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.