Javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2023/2024. godinu
Pravo prijave na Javni oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima.

Kandidati se mogu prijavljivati na grupu predmeta.

Za određene nastavne discipline za koje se po međunarodnim standardima zahtijeva posebna kompetencija, pravo prijave na oglas imaju i istaknuti stručnjaci iz prakse sa najmanje VII nivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPKa)

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na predlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja.

Prilikom odlučivanja o izboru kandidata vodiće se računa o naučnim odnosno umjetničkim referencama kandidata, prvenstveno radovima objavljenim u referentnim naučnim časopisima, odnosno reprezentativnim referencama u umjetničkoj oblasti kojoj pripadaju predmeti za koje se konkuriše.

Nakon donošenja odluke, sa licima koja nisu zaposlena na Univerzitetu zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za jednu studijsku godinu.

Kandidati podnose prijave na Oglas organizacionim jedinicama za čije predmete konkurišu (sa preciznim navođenjem predmeta za koje konkurišu, studijskim programom i fakultetom na kojem konkurišu), kao i ostalu navedenu dokumentaciju.

Oglas je otvoren do 21. jula 2023. godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.