Pomorski fakultet Kotor, 23.10.2017

KONSULTACIJEKonsultacije iz predmeta Osnovi brodske elektrotehnike i elektronike I na akademskom studijskom programu Pomorska eektrotehnika:

-ponedjeljkom i utorkom od 13:00 do 14:00 sati,

-nakon časova predavanja i računskih vježbi i

- po potrebi se mogu organizovati na zahtjv studenta koji za iste uputi e-mail predmetnom nastavniku na  tanjav@ac.me.