MARKETING USLUGA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da:  Objasni faze procesa upravljanja marketingom u uslužnim preduzećima;  Definiše pojam usluge, navede osnovna obilježja usluga i grupiše usluge;  Prepozna ekonomski značaj usluga(uslužnog sektora);  Analizira pozicioniranje uslužnog preduzeća i tržišno targetiranje;  Razlikuje uslužni marketing miks od standardnog marketing miksa;  Poveže programsko-planske elemente uslužnog marketing miksa i implementacione aspekte uslužnog preduzeća;  Procijeni korisničke percepcije kvaliteta usluge i utvrdi profitnu efikasnost uslužnog preduzeća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBINKO DEDOVIĆ2x1
3P
2x1
3P

PRELIMINARNI REZULTATI

Rezultati testova - smjer Marketing

Online nastava (smjer Marketing)

Online kolokvijum (smjer Marketing)

Smjer - online nastava

Smjer - online nastava