Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Psihologija 1 studenti i studentkinje će biti osposobljeni da :  koriste usvojena znanja iz oblasti opšte psihologije 1  kritički razvijaju ideje i argumente na bazi psihološkog razumijevanja  unapredjuju lični umjetnički senzibilitet preko usvojenih informacija o psihološkim teorijama ličnosti  razvijaju strukturalno - dinamičke osobine ličnosti koje pokreću i usmeravaju njihovu aktivnost prema određenim ciljevima i zadacima  vrednuju umjetnička djela koristeći elemente psiholoških teorijskih koncepata  razvijaju samomotivaciju kroz kritičku samosvjesnost i sposobnost introspekcije  prezentuju kroz biografsku studiju ličnost stvaraoca koristeći osnovne istraživačke elemente sa ciljem boljeg razumijevanja strukture ličnosti istog.  razvijaju sposobnost timskog rada ovladavajući kompetecijama za medjusobnu toleranciju , dogovor, organizaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJANA CICOVIĆ-MASLOVAR2x1
4B+1P