Rimsko pravo


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: O
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni nastanak, razvoj, sistem, pravne institute i pojmove rimskog prava; objasni metod rada rimskih pravnika i njegov značaj; pravilno tumači latinska pravna pravila, pravne standarde i stručnu terminologiju iz oblasti privatnog prava - stvarnog, nasljednog i obligacionog prava; analizira činjenično stanje kod povrede materijalnog prava i utvrdi ispunjenost uslova za pokretanje tužbe; poveže relevantne činjenice sa pravnim pravilima, odredi prava i obaveze subjekata prava, a za slučaj postojanja pravne praznine moguća pravna rješenja; rezimira rimsko pravno nasleđe kao neophodnu stručnu podlogu za izučavanje savremenog privatnog prava i prava Evropske unije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija