Pomorsko pravo


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove pomorskog prava, njihov nastanak i istorijski razvoj; objasni u kojoj mjeri i na koji način je naglašena internacionalizacija pomorskog prava uticala na razvoj pojedinih specifičnih instituta pomorskog prava; pravilno tumači propise koji uređuju materiju pomorskog prava iz oblasti nacionalnog i međunarodnog prava, kao i da odredi koja su pravna pravila relevantna za rješavanje analiziranog slučaja; nakon što izvrši uvid u činjenične okolnosti, utvrdi pravna pravila koja se imaju primijeniti na dati odnos; poveže relevantne činjenice s pravnim pravilima i na osnovu toga odredi koja ovlašćenja pripadaju imaocima imovinskih prava koja se stiču u vezi sa plovidbenim poslovima i plovidbom na moru uopšte.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Savković Vladimir3x1
15B+17S+1P
1x1
15B+17S+1P