Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje brojne veličine zapisane u različitim brojnim sistemima (binarnom, oktalnom, heksadekadnom, BCD, dekadnom) i vrši njihovo konvertovanje, 2. Izračuna rezultat osnovnih aritmetičkih operacija u navedenim brojenim sistemima, 3. Detaljno opiše različite formate binarnog zapisivanja podataka (neoznačenih i označenih cijelih brojeva, decimalnih brojeva sa nepomičnim i pomičnim zarezom, alfanumeričkih znakova i instrukcija) u računaru, 4. Interpretira osnovne postulate, pravila, zakone i teoreme Bulove algebre, opiše logički izraz Bulovom funkcijom i pronadje njegovu minimalnu formu, 5. Definiše i analizira funkciju osnovnih i izvedenih logičkih kola i prekidačkih mreža proizvoljnog stepena složenosti, 6. Projektuje osnovne digitalne sisteme – binarni sabirač, multiplekser i dekoder, i analizira njihovo funkcionisanje, 7. Razlikuje i opiše memorijske elemente prema tehnologiji njihove izrade, najvažnijim karakteristikama (kapacitet i vrijeme pristupa) i hijerarhijskoj organizaciji u računarskom sistemu opšte namjene, 8. Projektuje memorije velikog kapaciteta upotrebom memorijskih čipova manjeg kapaciteta, 9. Analizira funkcionisanje procesora i njegove mikroprogramske kontrolne jedinice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ1x6
58B+17P
MILICA VUŠANOVIĆ1x2
58B+17P
1x10
58B+17P
VESELIN IVANOVIĆ2x1
58B+17P

Rezultati redovnog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati popravnog završnog ispita

Laboratorijske vježbe

Rezultati završnog ispita

Termin održavanja POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

Primjer završnog ispita

Primjeri KOLOKVIJUMA

Praktikum za izvođenje laboratorijskih vježbi

Domaći zadaci

Materijal koji će biti upotrebljavan tokom izvođenja nastave 20. 11. 2023.

Materijal koji će biti upotrebljavan tokom izvođenja nastave 06. 11. 2023.