MODELOVANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Prepozna i obrazloži svrhu i značaj modelovanja i simulacije dinamičkih sistema 2. Utvrdi i primijeni različite metode za modelovanje linearnih električnih, mehaničkih i elektromehaničkih sistema u različitim domenima (vremenskom, kompleksnom i frekvencijskom); 3. Nabroji, opiše i primjeni osnovne metode za modelovanje nelinearnih sistema (linearizacija u okviru radne tačke, modelovanje u prostoru stanja); 4. Definiše i kritički ocijeni različite numeričke metode za simulaciju kontinualnih sistema na računarima (Euler, Tustin, Runge-Kutta, itd.); 5. Simulira dinamičke sisteme koristeći računarsku podršku (Matlab, Simulink, i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x2
9S+1P
BOŽO KRSTAJIĆ2x1
9S+1P