FACTS I HVDC KOMPONENTE ENERGETSKE ELEKTRONIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razumiju principe rada fleksibilnih sistema za regulaciju napona i struja, Razumiju jednosmjerne sisteme prenosa električne energije, Predvidi negativne uticaje elemenata HVDC sistema na mrežu, Izvrši odabir konfiguracije HVDC i FACTS sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARTIN ĆALASAN3x1
24B+1S+3P
MIHAILO MICEV1x1
24B+1S+3P
MILOŠ JELOVAC1x2
24B+1S+3P