Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše korake u postupku digitalizacije analognog signala 2. Razlikuje tipove impulsnih modulacija i definiše njihove karakteristike 3. Uporedi osnovne karakteristike impulsno kodne modulacije, delta modulacije, adaptivne delta i diferencijalne impulsno kodne modulacije. 4. Objasni princip realizacije vremenskog multipleksa i definiše parametre E1 i T1 multipleksnih sistema 5. Definiše Nyquist-ove kriterijume za prenos digitalnih signala bez intersimbolske interferencije (ISI), kao i da opiše rješenje za smanjenje nivoa ISI 6. Analitički ocijeni kvalitet prenosa digitalnih signala sa stanovišta vjerovatnoće greške po bitu (BER) 7. Definiše karakteristike podešenog filtra i načine njegove realizacije 8. Objasni najbitnije tipove digitalnih modulacionih postupaka, opiše njihove karakteristike i analitički evaluira performanse u zavisnosti od tipa primijenjenih prijemnika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA JEKNIĆ1x1
8P
MILICA PEJANOVIĆ - ĐURIŠIĆ3x1
8P

Popravni kolokvijum

Kolokvijum: 15.04.2024.

Nadoknada jedne laboratorijske vježbe (prijava)

Četvrta laboratorijska vježba

Treća laboratorijska vježba

Druga laboratorijska vježba

Rezultati drugog sep. roka

Rezultati prvog sep. roka

Rezultat prvog septembarskog roka

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Nova objava - 24.01.2020 13:06

Rezultati popravnog kolokvijuma