Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše korake u postupku digitalizacije analognog signala 2. Razlikuje tipove impulsnih modulacija i definiše njihove karakteristike 3. Uporedi osnovne karakteristike impulsno kodne modulacije, delta modulacije, adaptivne delta i diferencijalne impulsno kodne modulacije. 4. Objasni princip realizacije vremenskog multipleksa i definiše parametre E1 i T1 multipleksnih sistema 5. Definiše Nyquist-ove kriterijume za prenos digitalnih signala bez intersimbolske interferencije (ISI), kao i da opiše rješenje za smanjenje nivoa ISI 6. Analitički ocijeni kvalitet prenosa digitalnih signala sa stanovišta vjerovatnoće greške po bitu (BER) 7. Definiše karakteristike podešenog filtra i načine njegove realizacije 8. Objasni najbitnije tipove digitalnih modulacionih postupaka, opiše njihove karakteristike i analitički evaluira performanse u zavisnosti od tipa primijenjenih prijemnika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
9S+35P
1x1
9S
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
9S+35P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Obavještenje o načinu održavanja kolokvijuma

Termin održavanja kolokvijuma

Rezultati drugog sep. roka

Rezultati prvog sep. roka

Rezultat prvog septembarskog roka

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Nova objava - 24.01.2020 13:06

Rezultati popravnog kolokvijuma