OSNOVI ELEKTRONIKE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnove fizičke procese u PN spoju. 2. Objasni principe rada osnovnih aktivnih i pasivnih poluprovodničkih elektronskih komponenti, kao što su: dioda, bipolarni spojni tranzistor (BJT) i metal-oksid-poluprovodnik tranzistor sa efektom polja (MOSFET), i navede odgovarajuće matematičke modele. 3. Odredi jednosmjernu prenosnu karakterstiku ektričnih kola sa poluprovodničkim elektronskim komponentama. 4. Prepoznaje i analizira osnovne pojačavačke sprege sa BJT-ovima i MOSFET-ovima, sa pasivinim i aktivnim opterećenjem. 5. Prepoznaje i analizira osnovna strujna ogledala sa BJT-ovima i MOSFET-ovima. 6. Prepoznaje i analizira osnovne diferencijalne pojačavače sa BJT-ovima i MOSFET-ovima, sa pasivinim i aktivnim opterećenjem. 7. Prepoznaje elektronske komponente (otpornik, kondezator, dioda, BJT, integrisana kola sa MOSFET-ovima), i pomoću njih implementira jednostavnija elektronska kola u diskretnoj tehnici na osnovu date električne šeme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x3
22B+10S
MILENA ERCEG2x1
22B+10S+45P
1x3
22B+10S
NIKŠA TADIĆ3x1
22B+10S+45P