OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti umogućnosti da: 1. Razumije specifičnosti prenosa signala, u zavisnosti od primijenjenog tipa medijuma za prenos; 2. Objasni koncept višenivoovske realizacije komunikacionog procesa; 3. Klasifikuje tipove signala koji se koriste u telekomunikacijama i funkcije najbitnijh telekomunikacionih sklopova; 4. Definiše karateristike linearnih telekomunikacionih sistema i opiše njihov uticaj na prenos signala; 5. Odredi spektar različitih periodičnih i aperiodičnih signala; 6. Definiše najbitnije osobine analognih modulacionih postupaka, i predstavi šeme realizacije odgovarajućih predajnika i prijemnika; 7. Analizira uticaj bijelog Gauss-ovog šuma na kvalitet prenosa signala različitim modulacionim postupcima; 8. Ispravno koristi mjerne uređaje za snimanje signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, kao i da eksperimentalno realizuje osnovne tipove primopredajnika amplitudski i frekvencijski modulisanih signala

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x5
28B+21S+19P
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
28B+21S+21P
1x5
28B+21S
IGOR RADUSINOVIĆ2x1
28B+21S+21P
ENIS KOČAN1x1
28B+21S+21P