Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira kola sa VFB i CFB operacionim pojačavačima; 2. Izvrši frekvencijsku analizu pojačavača, aktivnih i pasivnih filtera; 3. Odredi uslove oscilovanja datog kola i nađe učestanost oscilovanja; 4. Dimenzioniše kolo za automatsku regulaciju amplitude oscilovanja; 5. Konstruiše oscilator u 3 tačke; 6. Analizira stabilnost kola sa povratnom spregom; 7. Prepozna osnovne konfiguracije PLL-a i odredi osnovne parametre PLL-a; 8. Termički analizira kola sa tranzistorima snage i pajačavačima snage; 9. Proračuna osnovne parametre linearnog stabilizatora (ulazne i izlazne napone, strujni kapacitet); 10. Prepozna osnovne konfiguracije prekidačkih izvora napajanja i nađe vezu između vremena prekidanja i izlaznog napona.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x3
17B+17S
DANILO PETRIČEVIĆ1x3
17B+17S
ZORAN MIJANOVIĆ3x1
17B+17S+31P

Rezultati završnog ispita

Odlaganje drugog on-line testa

Kratki test 8. jan u 17h

bodovi nakon druge laboratorijske vježbe

Bodovi nakon prvog kolokvijuma

Rezultati 1. kolokvijuma

Kratki test - zadatak i uputstvo

Primjeri testova za 1. kolokvijum

četvrti domaći zadatak

Bodovi i drugi domaći zadatak

materijali za laboratorijske vježbe 1, 2, 3, 4, 5 i 6 iz elektronike

Zadaci sa ispita održanog 2020-09-04