Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Koristi ulazne izlazne i portove računara; 2. Upotrebom ulaznih i izlaznih portova upravlja jednostavnim sistemima (npr. upravlja pumpom na osnovu nivoa tečnosti u bazenu); 3. Programski upravlja koračnim motorom (punim korakom i polukorakom); 4. Razlikuje osnovne optičke interfejse i prepozna mogućnosti njihove primjene; 5. Očitava poziciju mehanizma pomoću 2-kanalnog inkrementalnog enkodera; 6. Koristi DA konvertor za generisanje analognog signala željenog oblika; 7. Programski podrži AD konverziju metodama prateće konverzije i sukcesivne aproksimacije; 8. Razlikuje osnovne komunikacione interfejse i da koristi eternet port sa TCP/IP protokolom; 9. Prepozna osnovne vrste interfejsa u industriji i područja njihove primjene; 10. Koristi GSM/GPRS modem za prenos podataka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEĐELJKO LEKIĆ3x1
13S
1x1
11S+13P

Rezultati na dan 2021-02-10

Nova objava - 29.01.2021 13:46

On-line nastava.

Priprema za provjeru znanja.

Način izvođenja nastave.

Termin nastave.

Modemi

WiFi na Arduino Uno

Komunikacioni interfejsi

Servo motor

Optički interfejsi.

Koračni motori