Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Odredi i analizira prenosne funkcije filtera drugog reda. 2. Analizira aktivne RC filtere drugog reda bazirane na povratnim spregama sa integratorima, filtere drugog reda sa prekidačkim kondenzatorima, i Gm-C filtere drugog reda. 3. Analizira različite tipove transkonduktora. 4. Analizira različite tipove instrumentacionih pojačavača sa naponskim i strujnim procesiranjem. 5. Analizira digitalno-analogne konvertore i analogno-digitalne konvertore (konvertore struje i napona u frekvenciju). 6. Prepoznaje strujne prenosnike. 7. Implementira prethodno naveda kola u diskretnoj tehnici na osnovu zadate električne šeme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG1x1
14S
.5x1
14S
NIKŠA TADIĆ3x1
14S

Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (23.09.2021.)

Kolokvijum i ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata u drugom septembarskom ispitnom roku

Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (14.09.2021.)

Kolokvijum i ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata u septembarskom ispitnom roku 2

Kolokvijum i ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata u septembarskom ispitnom roku

Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (01.07.2021.)

Vježbe 10

Vježbe 9

Vježbe 8

Vježbe 7

Vježbe 6

Vježbe 5