Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da pravilno koristi programske biblioteke Keras i Tensorflow, kreira model potpuno povezane neuralne mreže prema zadatoj specifikaciji, kreira model konvolucione neuralne mreže prema zadatoj specifikaciji, izvrši klasifikaciju slika putem dubokog učenja u unaprijed zadatoj bazi slika, izvrši segmentaciju slike putem dubokog učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO PLANINIĆ1x1
12B+3P
NIKOLA ŽARIĆ3x1
12B+3P
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ