Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni princip rada metal-oksid-poluprovodnik tranzistora sa efektom polja (MOSFET); 2. Analizira jednosmjerne prenosne karakteristike CMOS kombinacionih digitalnih kola; 3. Analizira vremeski odziv CMOS kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola; 4. Projektuje osnovna CMOS kombinaciona i sekvencijalna digitalna kola; 5. Projektuje složenija CMOS digitalna kola (do nivoa registara i brojača) korišćenjem osnovnih kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola..

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKŠA TADIĆ3x1
44B+1S+6P
SARA MILINKOVIĆ1x4
44B+1S+6P