Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -opiše osnovne karakteristike padežnog i glagolskog sistema crnogorskog jezika; -izloži osnovne sintaksičko-semantičke karakteristike svakog padeža i glagolskog oblika pojedinačno; -analizira značenja predloga kao konkretizatora padežnog značenja; -upoređuje različite teorije u proučavanju glagolskih oblika; -tumači padežnu i glagolsku sinonimiju; -koristi samostalno sintaksičku literaturu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija