KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U KONTAKTU


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 5++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije uspješnog pohađanja ovog kursa student će moći da: 1. Definiše teorijske probleme koji se pojavljuju u različitim slučajevima susreta i poređenja književnih i širih kulturnih tvorevina; uključujući nanalizu metodologija, stilova i modela interpretacije 2. Kritički poredi žanrove i teme u interdisciplinarnom, intermedijskom, inter- i trans-regionalnom kontekstu 3. Postavlja i rješava filozofski orjentisane probleme književne estetike i epistemologije, 4. Naučno obrazlaže o pozicioniranju književnosti u različitim društveno-kulturnim kontekstima, o interakciji između književnosti.i drugih kulturnih i intelektualnih praksi, te o epistemološkom autoritetu književnog djela, 5. Naučno obrazlaže o konfrontiranju nezapadnih književnih škola dominantnom zapadnom teoretskom diskursu 6. Naučno obrazlaže i susretima kulturnih i književnih identiteta, evoluciji književnih tema i i ideja, žanrova, stilova, konvencija, van granica knjihovog kulturnog i nacionalnog konteksta, 7. Istražuje veze između književnosti i drugih grana društvenih i humanističkih nauka i ukrštanje književnosti sa drugim kulturnim formama, kao što su film, pozorište, vizuelna umjetnost, muzika i mediji 8. Identifikuje istorijska i globalna podrućja u kojima se književnost otvara različitim kulturološkim, lingvističkim, istorijskim i političkim interpretacijama 9. Komunicira svoje ideje i nalaze sa međunarodnom naučnom publikom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ5x1
4S+1P