RUSKI JEZIK-SINTAKSA SA STILISTIKOM II


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u osposobljen da: ― klasifikuje složene rečenice prema značenju, strukturi i vezničkim sredstvima ― analizira sve tipove nezavisno-složenih rečenica ― analizira sve tipove zavisno-složenih rečenica ― razlikuje funkcionalne stilove ruskog jezika ― primjenjuje stečena znanja kroz samostalnu pripremu i odbranu seminarskog rada ― samostalno koristi odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA PEJANOVIĆ

Nova objava - 04.09.2018 12:08

Rezultati pismenog dijela ispita

Predlog zaključnih ocjena

Rezultati pismenog dijela ispita