RUSKA CIVILIZACIJA I KULTURA 1


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz navedenog predmeta, student će moći da: - objasni osnovne pojmove koji određuju rusku kulturu i civilizaciju (ruski narod, nacija, država, jezik, istorija, religija, ideologija, umjetnost) - opiše osnovne geopolitiče odrednice Ruske Federacije - uoči preplitanje paganskih i hrišćanskih elemenata u ruskoj kulturi - objasni formiranje dominanti ruskog nacionalnog identiteta - uporedi rusku svakodnevicu i elemente materijalne kulture u različitim epohama istorijskog razvoja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA JOVOVIĆ2x1
20B+4P

Online predavanje iz Ruske civilizacije i kulture 1