Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže bazičnu receptivnu i produktivnu, odnosno komunikativnu kompetenciju iz opšteg francuskog jezika na nivou A1.1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; 2. Koristi jezičku normu standardnog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou A1.1; 3. Primjenjuje gramatička znanja, tehnike i vještine pisanog i usmenog prevođenja i prevodi kratke tekstove sa francuskog i na francuski iz oblasti opšteg francuskog jezika na nivou A1.1; 4. Detaljno i sveobuhvatno analizira pisani ili izgovoreni tekst i prepoznaje ključne ideje i implicitno značenje na nivou A1.1 opšteg francuskog jezika; 5. Diskutuje na teme iz oblasti opšteg francuskog jezika na nivou A1.1.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREA PERUNIČIĆ2x1
7B+2P
JASMINA NIKČEVIĆ2x1
7B+2P