Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. definišu i opišu fonetski nivo strukture engleskog jezika; 2. objasne ulogu govornih organa u proizvodnji glasa; 3. primijene fundamentalne principe fonetske transkripcije; 4. pravilno izgovaraju glasove i riječi u engleskom jeziku; 5. definišu i klasifikuju foneme u engleskom jeziku, te analiziraju distinktivna i nedistinktivna obilježja vokalskih i konsonantskih fonema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA VUKASOJEVIĆ2x1
81B+33P
2x2
81B+33P

Nova objava - 27.11.2022 19:51

Nova objava - 26.10.2022 12:33

Nova objava - 26.09.2022 16:49

Engleski jezik 1 - Fonetika

Engleski jezik 1 - Fonetika

Engleski jezik 1 - Fonetika